Posle desetak godina rada i nekoliko desetina hiljada obavljenih intervencija, postepeno smo uvideli, da je većina cena usluga u našoj ordinaciji a i na celom tržištu proizvoljno određena pa samim tim i nerealna. Iz potrebe za  usklađivanjem cena usluga na svim nivoima, formirali smo odeljenje za analizu, planiranje i marketing, kao posebnu radnu jedinicu u Eurodentu.

Stručna i sveobuhvatna analiza poslovanja je potvrdila da veoma mali broj naših usluga ima realnu cenu, a da je broj precenjenih i podcenjenih usluga približno jednak. Drugi razlog, koji nas je primorao da se veoma ozbiljno pozabavimo politikom cena, su ogromne investicije u koje smo želeli da uđemo, a koje su iziskivale veoma ozbiljnu studiju  isplativosti. Malo iz jednih, malo iz drugih razloga, došli smo precizno nivelisanih cena, koje u svojoj strukturi imaju:

  • Fiksne troškove ugrađene u cenu usluga, nezavisne od obima i vrste posla troškove amortizacije režijske troškove (takse, struja, ptt , komunalije…)
  • Varijabilni deo cene usluga čine: cena utrošenog materijala cena rada, odnosno plate sa porezima i doprinosima

Da bi se došlo do norma-sata (ili minuta za krace intervencije), zbirnu vrednost ovih troškova smo podelili sa brojem dana u godini, pa dalje sa brojem radnih sati u danu, i brojem nosioca poslova – timova stomatolog-sestra.
Cena rada je definisana tako što svaki stomatolog ima neki koeficijent (u odnosu na složenost poslova koji obavlja i kvalitet pruženih usluga) kojim se množi prosečna plata u republici, pa se to podeli sa brojem radnih sati ili minuta.
Struktura cene dakle izgleda ovako:
utrošeni materijal + trajanje intervencije x ( nematerijalni norma minut + dohodovni norma minut).
Ovu složenu računicu, naše odelenje za analizu, planiranje i marketing je svelo na jedan detaljan cenovnik usluga koji u obliku flajera svaki naš pacijent dobije u proceduri pristupa lečenju – otvaranja kartona.